περνάω διά πυρός και σιδήρου -> go through fire and water Πως προήλθε η φράση

Κατηγορία: B2 LOWER Δημοσιεύτηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2016
Γράφτηκε από τον/την andreas Εμφανίσεις: 597

περνάω διά πυρός και σιδήρου -> go by fire and steel, go through great ordeals, go through dire straits, go through hell

origin

 

  • This phrase means going through an ordeal, suffering and pain. It has similar meaning to “baptism of fire” and other phrases denoting hardship and suffering, and with good reason too.


The phrase originated during the Middle Ages in England when trials were cruel and barbaric. It refers to the legal method of trial then called the ‘ordeal of fire’ and ‘ordeal of water’ by which people were tried.

The concept was that God would not let innocents die and that he would intercede to protect someone falsely accused just like he did for Daniel. Unfortunately, this cost many innocent lives in the trials which was used more in criminal cases.

The trial had two forms and usually took around three days. In the ordeal of fire, the accused would be forced into contact with some form of heat usually an iron bar in his hand, or walk barefoot and blindfolded between hot ploughshares. If he was not guilty then he would be relatively unhurt – God would protect him or her. This form was commonly imposed on the nobleman. Commoners were usually tried with water.

The ordeal of water involved the accused to be plunged into a boiling tub of water. If the accused skin showed little or no sign of scalding then that was proof that he or she is innocent. The other water ordeal – the cold water one – was reserved for suspected witches. The accused would be tied and pushed into a lake and if she floated then she was considered guilty – because the water refused her. The opposite would be the case if she was innocent. Unfortunately, there was also the high possibility of drowning.

  • ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

Σημαίνει αυτή η φράση να περάσεις από μια δοκιμασία, με ταλαιπωρία και πόνο. Έχει παρόμοια έννοια με το "βάπτισμα του πυρός" “baptism of fire” και άλλες φράσεις που δηλώνουν στερήσεις και ταλαιπωρίες, και πάρα πολύ δικαιολογημένα .

Η φράση προήλθε κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα στην Αγγλία όταν οι δίκες ήταν σκληρές και βάρβαρες. Αναφέρεται στη νομική μέθοδο της δοκιμής που στη συνέχεια ονομάστηκε «δοκιμασία της φωτιάς» και «δοκιμασία του νερού", με την οποία οι άνθρωποι δικάστηκαν.

Η ιδέα ήταν ότι ο Θεός δεν θα αφήσει να πεθάνουν αθώοι και ότι θα παρέμβει για να προστατεύσει κάποιον που έχει κατηγορηθεί ψευδώς ακριβώς όπως έκανε για τον Δανιήλ. Δυστυχώς, αυτή η μέθοδος, που χρησιμοποιούνταν περισσότερο σε ποινικές υποθέσεις, κόστισε πολλές αθώες ζωές στις δίκες .
Η δίκη είχε δύο μορφές και συνήθως κρατούσε περίπου τρεις ημέρες.

Στη δοκιμασία της φωτιάς, ο κατηγορούμενος θα αναγκαζόταν να έρθει σε επαφή με κάποια μορφή θερμότητας συνήθως μια ράβδο σιδήρου στο χέρι του, ή να περπατάει ξυπόλητος και με δεμένα μάτια καυτά αλέτρια. Αν δεν ήταν ένοχος τότε θα έβγαινε σχετικά καλά στην υγεία του - ο Θεός θα τον ή την είχε προστατεύσει. Η δοκιμασία αυτή συνήθως επιβάλλονταν σε ευγενείς.

Οι κοινοί θνητοί συνήθως δοκιμάζονταν με νερό.

Η δοκιμασία του νερού που επιβάλλονταν στον κατηγορούμενο ήταν να βυθιστεί σε μια μπανιέρα με βραστό νερό.

Αν του κατηγορούμενου το δέρμα έδειχνε μικρή ή μηδενική ένδειξη των εγκαυμάτων, στη συνέχεια, ότι ήταν απόδειξη ότι αυτός ή αυτή είναι αθώος.

Η άλλη δοκιμασία του νερού – η δοκιμασία του νερού - ήταν αποκλειστικά για ύποπτες ως μάγισσες.

Η κατηγορούμενη δένονταν και να ωθούνταν σε μια λίμνη και αν επέπλεε τότε κρίνονταν ένοχη - επειδή το νερό την αρνιόνταν. Το αντίθετο θα συνέβαινε αν ήταν αθώα. Δυστυχώς, υπήρχε και η μεγάλη πιθανότητα πνιγμού.

suffer slings and arrows, σφενδόνη

go through great ordeals, ordeal: a terrible or painful experience that continues for a period of time δοκιμασίες

go through dire straits, δεινή θέση

go through hell, go through hell and back

· to experience many difficulties or dangers in order to achieve something

Το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας λέει:

δια πυρός και σιδήρου (i) (περνώ κάτι ~)

πυρπολώντας και κατασφάζοντας: πέρασαν την κατακτημένη χώρα ~ (ii) μέσα από κινδύνους και ταλαιπωρίες: πέρασε ~ μέχρι να φθάσει εδώ || χρειάστηκε να περάσει ~ ωσότου αποδείξει ότι είχε δίκιο

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

  • Introduction
  • Latest work
  • Contact Us
  • About us